4. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 25.03.2019 ob 16.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki
Klikni tukaj za prikaz prilog
00 – Razprava o dnevnem redu
01- točka I. Potrditev zapisnika 3. seje občinskega sveta
02 – točka II. Pobude in vprašanja
03 – točki IX. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in X. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Go
04 – točka III.a Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet Vrtca Radovljica in točka III.b Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD
05 – točka IV. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
07 – točka VII. Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del)
08 – točka VIII. Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo »Za Merkurjem« v Lescah
09 – točka XI. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica – skrajšani postopek
10 – točka XII. Osnutek Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu
11 – točka XIII. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug
12 – točka XIV. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica
13 – točka XV. Predlog uskladitve poteka meje Občine Radovljica z mejami parcel – uskladitev meja z občinama Bled in Naklo
14 – točka XVI.a XVI.b XVI.c Sklepa in soglasje Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica
15 – točka XVII. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019
16 – točka XVIII. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2018
17 – točka XIX. Premoženjsko pravna zadeva - Soglasje k osnutku besedila pravnega posla (prodajne pogodbe) za prodajo zemljišč na območju gramoznice Graben

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 06.04.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Konec veljavnosti: 01.06.2020
Tip objave: Sklep
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (DN UO, Št. 265, 27.12.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 11.01.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (DN UO, Št. 265, 27.12.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 11.01.2020
Tip objave: Odlok