11. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 27.05.2020 ob 16.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
00 – razprava o dnevnem redu
01 – točka I. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta
02 – točka II.a Imenovanje treh članov Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območne izpostave Radovljica
03 – točka II.b Imenovanje članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radovljica d.o.o.
04 – točka II.c Imenovanje predstavnikov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Radovljica
05 - II.d Imenovanje predstavnikov Občine Radovljica v Svet javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica in II.e Imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti v Svet javn
06 – točka II.f Imenovanje predstavnika v Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica
07 – točka II.g Potrditev sklepa župana – podaljšanje mandata članom Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o.
08 - točka III. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
09 – točka IV. Predlog Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica
10 – točka V. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 – rebalans I – skrajšani postopek
11 – točka VI. Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet
12 – točka VII. Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
13 – točka VIII. Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica
14 – točka IX. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljici
15 – točka X. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev
16 – točka XI. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
17 – točka XII. Pobude in vprašanja
18 – točka XIII. Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Gorazda Fajfarja glede izvajanja logopedske obravnave v Vrtcu Radovljica
Prenesi vse kategorije dokumentov