DN UO, Št. 98 - 20.6.2008

20. 6. 2008
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (98/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 20.06.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Radovljica (98/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 20.06.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Center Lesce - 2. Faza (98/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 28.06.2008
Tip objave: Prostorski akt
Sprememba in dopolnitev odredbe o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo (98/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 28.06.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (98/28)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.06.2008
Začetek veljavnosti: 21.06.2008
Konec veljavnosti: 09.06.2012