Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 - 1990

Predpisi, na katere predpis vpliva