Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986 – 1990

Predpisi, na katere predpis vpliva