Obvezna razlaga 33. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva