Redakcijski popravek grafičnega dela Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986 -90/2000 in grafičnega dela Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Kropa

Predpisi, na katere predpis vpliva