Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje 1986-1990

Predpisi, na katere predpis vpliva