Redakcijski popravek grafičnega dela Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana občine Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva