Obvezna razlaga 25. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa

Predpisi, na katere predpis vpliva