Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva