Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-1990 (DN UO, št. 120/200

Predpisi, na katere predpis vpliva