Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (DN UO, št. 120/2009)

Predpisi, na katere predpis vpliva