Redakcijski popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (uradno prečiščeno besedilo - DN UO, št. 47/2004, 48/2005)

Predpisi, na katere predpis vpliva