Obvezna razlaga 25. člena Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica

Predpisi, na katere predpis vpliva